Goście Konferencji

Ewa Kobyłecka-Piwońska – badaczka współczesnej prozy latynoamerykańskiej oraz twórczości Witolda Gombrowicza w perspektywie komparatystycznej. Autorka monografii Spojrzenia z zewnątrz. Witold Gombrowicz w literaturze argentyńskiej (2017), a także redaktorka tomu zbierającego teksty argentyńskich krytyków i pisarzy o twórcy: Witold Gombrowicz. Pisarz argentyński. Antologia (2018).

Janusz Margański – literaturoznawca, tłumacz francuskiej i amerykańskiej filozofii, scenarzysta filmowy. Znawca pisarstwa Witolda Gombrowicza i jego odniesień do europejskich kontekstów kulturowych. Autor książek Gombrowicz. Wieczny debiutant (2001), Geografia pragnień. Opowieść o Gombrowiczu (2005). Ostatnio opracował krytycznie jeden z tomów pism zebranych Gombrowicza: Testament. Rozmowy z Dominikiem de Roux (2018).

Klementyna Suchanow – literaturoznawczyni, pisarka, reporterka, aktywistka. Wytrwała badaczka biografii autora Trans-Atlantyku, zwłaszcza emigracyjnego okresu życia pisarza. Autorka książek Argentyńskie przygody Gombrowicza (2005), Królowa Karaibów (2013) oraz dwutomowej biografii Gombrowicz. Ja, geniusz (2017).

Zaproszenie na konferencję

Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Romańskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego
zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową
Gombrowicz – świat i okolice
w dniach 13–14 czerwca 2019 roku we Wrocławiu

Pisarz polski, argentyński, światowy? Jak czytać dziś Gombrowicza – twórcę pochwyconego w sidła polskiej tradycji narodowej, której nieustannie się sprzeniewierza; emigranta zafascynowanego zróżnicowaniem i niedokształtowaniem argentyńskiej kultury, którą chce współtworzyć; autora zachłannie czerpiącego z kodów i konwencji wyznaczanych przez kanon literatury europejskiej będącej w jego oczach synonimem artystycznej uniwersalności?

Kwestie te pozostają nierozstrzygnięte, być może wręcz nierozstrzygalne. Pewne jest, że Gombrowiczowska „walka o własną wybitność” (sławę? uniwersalizację? wyodrębnienie?) toczy się dopóki pisarstwo autora czytane w dziesiątkach języków fascynuje i krępuje, rozśmiesza i wywołuje grymasy. Czy jednak status jego literatury zmienia się wraz z przybywającymi tłumaczeniami i niepolskojęzycznymi omówieniami? Czy dzięki pogłębianiu wiedzy o emigracyjnym okresie życia Gombrowicza, choćby o jego oddziaływaniu na młodoartystyczne ruchy i grupy Argentyny, pojawiają się jakieś nowe możliwości opisu i klasyfikacji jego pisarstwa? Czy możliwe (i czy potrzebne) jest określenie aktualnej pozycji Gombrowicza w światowych lub europejskich kanonach literackich? Od czego właściwie miałaby ona zależeć?

Jesteśmy przekonani, że wciąż ukazujące się artykuły, eseje, książki mierzące się z tą problematyką – ważne i inspirujące – raczej otwierają pole do dyskusji niż udzielają ostatecznych odpowiedzi. Dlatego w przededniu 50. rocznicy śmierci autora Trans-Atlantyku zapraszamy do rozmowy, w której uwzględnione zostaną możliwe nowe perspektywy badawcze i interpretacyjne, zarysowujące się wraz z coraz szerszym rozpoznaniem pogranicznego, nieoczywistego usytuowania twórczości Gombrowicza w światowym polu literackim.

Do udziału w spotkaniu zachęcamy zwłaszcza literaturoznawców i literaturoznawczynie, w tym polonistów, hispanistki oraz osoby związane z pozostałymi filologiami nowożytnymi, zainteresowane problematyką literatury światowej, nowej komparatystyki czy translatologii, ale i zagadnieniami migracji czy hybrydyczności kulturowej, bez których trudno mówić dziś o dziele oraz praktyce twórczej Gombrowicza.

Najbardziej obiecujące wydaje nam się podjęcie rozważań wpisujących się w następujące obszary problemowe i tematyczne:

• oblicza „argentyńskości” lub „światowości” literatury Gombrowicza,
• ślady obecności Gombrowicza w literaturze państw Ameryki Łacińskiej oraz w innych obcych literaturach narodowych,
• doświadczenie migracji/przemieszczenia/pogranicza i jego wpływ na literaturę oraz twórcze strategie,
• literatura na osi centrum–peryferie; literatura mniejsza a języki i kultury dominujące,
• problemy kanonu/kanonów: literatura polska i argentyńska a „literatura światowa”,
• nowe perspektywy (nie)porównania: zestawienia, przeciwstawienia, propozycje „czytania z”,
• Gombrowicz hiszpańskojęzyczny: tłumaczenia autorskie, publicystyka, korespondencja,
• literatura w tłumaczeniu: obszary nieprzekładalności, problemy recepcji i interpretacji w przekładzie.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji 20-minutowych wystąpień. Abstrakty referatów liczące od 350 do 450 słów prosimy przesyłać do 7 kwietnia 2019 roku na adres: konferencja.gombrowicz@uwr.edu.pl.

Data i miejsce konferencji: 13–14 czerwca 2019 roku, Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opłata konferencyjna: 200 zł.
W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy uczestnikom i uczestniczkom obiady w dniach 13 i 14 czerwca oraz kolację pierwszego dnia konferencji.

Przewidujemy publikację wybranych referatów wygłoszonych na konferencji.